Nieruchomości

Podatek od wynajmu mieszkania w 2019 roku a zysk właściciela

Podatek od wynajmu mieszkania w 2019 a zysk właściciela

Obecnie bardzo popularny jest najmem nieruchomości i czerpanie z tego zysków. U wielu właścicieli wynajmowanych mieszkań i domów wątpliwości wzbudza sposób, w jaki powinni rozliczać przychody uzyskane z tego źródła – czy w formie najmu prywatnego, czy w ramach działalności gospodarczej? Ustawodawca nie określił sztywnych zasad odnośnie do  tego, w jakiej formie powinien być rozliczany najem – poniżej przedstawiono szczegóły konkretnych sposobów rozliczeń oraz najnowsze orzecznictwo na ten temat.

Najem prywatny a zasady ogólne

Najem, a ściślej jego rozliczanie na podstawie zasad dotyczących tak zwanego najmu prywatnego, może się odbywać na dwa różne sposoby: według zasad ogólnych, na podstawie ryczałtu.

Zasady ogólne rozliczania najmu przysługują wszystkim podatnikom, dlatego wybór tej metody nie musi być zgłaszany do urzędu skarbowego. Zasada ogólna polega na tym, że dochód uzyskany z najmu podlega opodatkowaniu według skali podatkowej (18 i 32%). Przy takim rozliczaniu najmu, odmiennie niż przy rozliczaniu go w ramach działalności gospodarczej, wynajmujący nie ma obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, natomiast od przychodów może odjąć koszty jego uzyskania.

Najem prywatny a ryczałt

Rozliczenie najmu bazujące na zasadach ryczałtu jest dostępne zarówno dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i dla przedsiębiorców. Warunkiem, jaki należy spełnić, aby mieć możliwość stosowania zasad ryczałtu, jest złożenie zawiadomienia o wybraniu tej metody do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia danego roku. Podatnicy, którzy dopiero zamierzają osiągać przychody z tytułu najmu w trakcie roku podatkowego, zobowiązani są do złożenia takiej informacji do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali pierwszy przychód z tego tytułu. Co ciekawe, jeżeli w jednym roku podatnik zadeklarował rozliczać najem na podstawie ryczałtu, to chcąc kontynuować tę metodę w roku następnym, nie musi składać ponownie oświadczenia.

Termin wpłaty podatku to standardowo 20. dzień miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu, a w przypadku zaliczki za grudzień, jest to 31 stycznia, czyli termin rozliczenia rocznego z przychodów opodatkowanych ryczałtem.

Podatek oblicza się, przemnażając kwotę przychodu z najmu przez stawkę ryczałtu z najmu. Obecnie przychody z najmu opodatkowane były stawką ryczałtu w wysokości 8,5%.