Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności, odnosi się do wszystkich stron zawierających odnośnik do niej, dalej określanej jako STRONA.

Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze STRONĄ, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z nieniejszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście ze STRONY.

Przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli prześlesz za pośrednictwem STRONY internetowej, np. poprzez formularz kontaktowy lub w formie e-mail po informacji uzyskanej ze strony internetowej jakieś informacje, wśród których będą znajdować się jakiekolwiek dane osobowe, to informujemy Cię, że ich nie kolekcjonujemy i nie handlujemy nimi. Wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytania.

Przetwarzanie danych osobowych przez właściciela STRONY odbywać się̨ będzie tylko i wyłącznie w celu i w zakresie świadczonych przez niego usług, w celu przedstawienia oferty jego usług, odpowiedzi na zapytania które Państwo zadajecie, zgłoszenia, wypełnione formularze itp. Usługi swoje Właściciel strony świadczy na podstawie umów. W umowach są zawsze zawarte klauzule dot. ochrony danych osobowych. Dane te nie będą przechowywane dłużej niż to będzie konieczne i wynika z przepisów prawa.

Własciicel strony jest administratorem danych osobowych zbieranych przez stronę. Włascicielem strony jest osoba fizyczna, będaca włascicielem firmy, o której usługach przed chwilą chcieliście Państwo poczytać sobue na stronach na które próbowaliscie Państwo wejść przed chwilą. Dokladnie dane tej osoby, zwanej dalej administratorem danych osobowych tzn adres i nr telefonu znajdziecie Pańswo w zakładce KONTAKT oraz w zakładce O NAS. i UPRAWNUENIA na stronach na które przed chwilą Państwo wchodziliście.

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony z której Pańswo tutaj trafiliście w przypadku skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
  2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
   • Imię i nazwisko,
   • Adres e-mail,
   • Numer telefonu,
  3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
   • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
   • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
  8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   • przetwarzane zgodnie z prawem,
   • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak firmy IT, hostingowym firmie Google, Facebook. Administrator przekaże także dane innym podmiotom, kiedy ciąży na nim prawny obowiązek. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane zgodnie z wiedzą admnistatora danych wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
   • Dostęp do danych – art. 15 RODO
   • Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
   • Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
   • Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
   • Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
   • Sprzeciw – art. 21 RODO
   • Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected]
  4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  7. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Informacje dla bardziej zaawansowanych:

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych i za administrację danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem STRONY jest zawsze właściciel STRONY (dane do wyszukania w bazie WHOIS np. https://who.is po podaniu adresu STRONY). On stoi na straży, aby dane osobowe, które dotarły do właściciela STRONY, nie dotarły do osób niepowołanych.

Podczas korzystania z usług STRONY, Macie Państwo możliwość dobrowolnie podać swoje imię, nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne informacje, jakie Państwo uznacie za właściwe. Właściciel STRONY zbiera wszelkie informacje, które Państwo przekazujecie podczas korzystania ze strony internetowej. Właściciel Strony zbiera również informacje o urządzeniach, z których Państwo korzystacie; rozdzielczości ekranu itp. Państwa lokalizacji; wykorzystywanych przez Państwa przeglądarek internetowych; zlicza Państwa wizyty na stronie. Państwa preferencje mogą podlegać zautomatyzowanej analizie potrzeb zgodnie z obowiązującym regulaminem i Polityką Cookies. Dane takie właściciel strony zbiera w sposób automatyczny tylko po to aby zapewnić prawidłowe funkcjonowania strony oraz profesjonalne świadczenie usług.

Jeżeli podajecie Państwo właścicielowi STRONY swój numer telefonu lub adres email korzystając ze STRONY, wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie od właściciela STRONY informacji o jego usługach drogą telefoniczną lub mailową.

Macie Państwo prawo zgodnie z prawem zażądać od właściela STRONY usunięcia lub zmiany swoich danych osobowych przez Niego zgromadzonych.

Osoby do których dane osobowe docierają, w firmie przedsiebiorcy są upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez administratora danych osobowych oraz są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy przed udostępnieniem ich gdziekolwiek i komukolwiek. Używają ich tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług.

Polityka Plików Cookies

Co to są ciasteczka (pliki cookies)?

Informacje zapisywane w postaci plików przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies - wiecej informacji >>

Poprzez wejście na STRONY za pomocą przeglądarki z włączoną obsługą cookies (najcześciej domyślnym ustawieniem), wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą Polityką Plików Cookies.

Jeżeli nie zgadzasz się na używanie ciasteczek na STRONIE, zmień ustawienia swojej przeglądarki wg. poniższych instrukcji lub nie korzystaj ze STRON.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług, czy też zablokować dostęp do niektórych treści.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

Rodzaje ciasteczek wykorzystywanych na STRONIE:

Ciasteczka Google Analytics

STRONY korzystają z mechanizmu Google Analytics w celu zbierania statystyk. System ten posługuje się 5 ciasteczekami: _utma, _utmb, _utmc, _utmz, oraz _utmv.

Niżej umieszczono informację na temat każdego z ciasteczek.

Cisteczko Rodzaj Opis
_utma zewnętrzne, stałe unikalny identyfikator domeny (czasami nazywany haszem), który (jak sama nazwa wskazuje) jest unikalny dla każdej witryny
_utmb zewnętrzne, stałe odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny
_utmc zewnętrzne, sesyjne współpracuje z _utmb i jego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowej odwiedziny, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej
_utmz zewnętrzne, stałe zawiera ono informację na temat źródeł odwiedzin
_utmv zewnętrzne, stałe pojawia się ono tylko wtedy kiedy na witrynie jest stosowane śledzenie niestandarodowych zmiennych

Dane zawarte w tych plikach cookies przekazywane są Google "Inc" zgodnie z Polityką Prywatności Google dla Partnerów lub innym partnerom biznesowym właściciela STRONY.

Masz pytania? Porozmawiaj

Anna Antczak

E: [email protected] T: +48 518-967-863 A: Sekretariat, licencja nr 22616

Zobacz także:

szukasz nieruchomości?
zadzwoń do nas, a my
ci w tym pomożemy!

jesteś zainteresowany współpracą?

zadzwoń do nas
+48 12 311-01-88

napisz do nas
wyślij wiadomość

×