CiekawostkiNieruchomości

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. To warto wiedzieć

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. To warto wiedzieć

Nieruchomości na sprzedaż w Polsce coraz częściej zdają się ciekawą ofertą inwestycyjną dla osób żyjących poza jej granicami. Mówimy tutaj o obywatelach spoza Unii Europejskiej i Wspólnego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Bo tylko tego typu osoby traktowane są w Polsce jako cudzoziemcy. Obywatele Unii Europejskiej maja takie same uprawnienia do nabywania nieruchomości w Polsce jak rodowici Polacy, żyjemy wszyscy w jednym superpaństwie Unii Europejskiej. Dane sporządzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mówią, że tylko w 2018 roku cudzoziemcy ( czyli obywatele spoza Unii Europejskiej i wspólnego Europejskiego obszaru gospodarczego) uzyskali ponad 240 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych, rolnych i leśnych o łącznej powierzchni blisko 40 hektarów. 

Kupno mieszkania w Polsce – potrzebne zezwolenie

Gdzie cudzoziemcy kupują najczęściej? W Małopolsce, na Mazowszu, Pomorzu, Śląsku. Najwięcej osób zainteresowanych nieruchomościami w Polsce pochodzi z Białorusi i Ukrainy. Żeby zrealizować transakcję zakupu nieruchomości, wymagane jest jednak wspomniane już zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, których w zeszłym roku wydano ponad 240.

Od czego zacząć proces zakupu nieruchomości przez cudzoziemca? Od złożenia odpowiedniego wniosku o wydanie zezwolenia. Nie istnieje żaden gotowy wzór, który można wypełnić. Wniosek ten należy sporządzić na podstawie informacji zawartych w trzech dokumentach: ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji, oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości. Wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia należy przedłożyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

Kto otrzyma zezwolenie na zakup nieruchomości?

Zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych zostanie wydane na wniosek cudzoziemca, jeżeli są spełnione dwa warunki. Pierwszy dotyczy bezpieczeństwa i potwierdza, że nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Zezwolenie zostanie wydane na podstawie wniosku również wtedy, gdy cudzoziemiec potwierdzi jego więzi z Rzeczpospolitą Polską. Co może być jej przykładem? Posiadanie polskiej narodowości lub pochodzenia, małżeństwo z Polką lub Polakiem, posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy, wykonywanie legalnie na terytorium Polski działalności gospodarczej lub rolniczej oraz członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorcy z siedzibą na terytorium Polski, kontrolowaną przez cudzoziemców.

Co istotne, powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca nie może przekroczyć pół hektara. W przypadku nabywania nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej lub rolniczej konieczność nabycia nieruchomości o większej powierzchni powinna być uzasadniona rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z charakteru wykonywanej działalności.

Prawidłowo sporządzony wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powinien zawierać wszystkie dane wnioskodawcy, sprzedającego nieruchomość, dane dotyczące nabywanej nieruchomości, celu jej zakupu oraz źródło pochodzenia środków finansowych na realizację transakcji. Należy do niego dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy, jego wypłacalność oraz więzi z Polską, wyrażające wolę przekazania nieruchomości przez zbywcę na rzecz cudzoziemca oraz te określające nieruchomość będącą przedmiotem transakcji.

Uzyskanie zezwolenia na zakup nieruchomości nie musi dotyczyć wszystkich cudzoziemców. Istnieją przypadki, w których może on zostać zwolniony z obowiązku wypełniania i składania wniosku o wydanie zezwolenia. Wszystkie z nich zostały szerzej omówione w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (art. 8 ust. 2). To ten dokument reguluje wszystkie kwestie związane z omawianym w niniejszym artykule tematem.